نماد: #شاخص_کل #تحلیل_درخواستی تا شاخص زیر گپ ماهانه کلوز نکرده می‌توان دنبال ستاپ های ورود بود. با برگشت شاخص روی ۱۹۵۵ می‌تونیم تایید ستاپ هانت بگیریم و تا سطح ftc هفتگی رشد داشته باشیم. از نظر زمانی دوباره در باکس مشخص شده می‌تواند اتفاقات گذشته تکرار شود. اولین حرکت بازار احتمالا با سهام ریالی باشد مثل صنعت غذایی و خودرویی و برای رشد اصلی بعدی، سهام های دلاری هم به کمک بازار بیایند. تحليل گر: آكادمى كارو !!! تحليل فوق به معناى خريد يا فروش نيست !!!