karoacademy365@

 نماد: #اپرداز #تحلیل_درخواستی فعلا در محدوده مهمی درگیر است؛ بعد از تثبیت روی ۶۴۰ می‌توان اصلاح را پایان یافته دانست. روزهای آینده منفی هایی اگر در سهم باشد، ارزش بررسی ورود دارد. تحليل گر: آكادمى كارو !!! تحليل فوق به معناى خريد يا فروش نيست !!! برای دریافت اطلاعات و عضویت، کلمه vip را به دایرکت اینستاگرام کارو آکادمی ارسال کنید.